Category

Uncategorized

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä!

By | Uncategorized | No Comments

Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä

Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali.

Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän tulee hallita pärjätäksemme työelämässä. Nopeasti arvioituna yhtälö tuntuu helpolta – uudista ajatteluasi sekä toimintatapojasi, niin pärjäät. Miksi tämä on kuitenkin käytännössä meille vaikeaa?

shutterstock_48410833

Olemme pohjimmiltamme luolaihmisiä

Persoonallisuuspiirteemme, tunne- ja järkiajattelumme yhteistoiminta sekä suhtautumisemme hallinnan tunteen menetykseen vaikuttavat tapaamme reagoida muutostilanteessa. Muutostilanne aiheuttaa meissä tietynasteisen hälytystilan ja kriisin, joka johtuu hallinnan tunteemme katoamisesta. Koemme menettävämme hallinnan tunteen kun havaintomme eivät kohtaa odotuksiemme kanssa.

Aivomme eivät ole muuttuneet miksikään tuhansiin vuosiin. Ne toimivat hälytystilassa aivan kuten kivikautisen ihmisen aivot. Jos nyt laittaisimme luolamiehen kävelemään keskelle New Yorkin katuja, niin jokainen pitäisi näkyä absurdina. Harva meistä kuitenkaan tiedostaa, että muutostilanne aktivoi meissä biologisen pakenemisjärjestelmän, joka toimii aivan samoin kuin luolamiehellä aikoinaan.

Me kaikki reagoimme muutokseen luontaisesti joko hyökkäämällä, pakenemalla tai vetäytymällä. Persoonallisuuspiirteemme vaikuttavat siihen, minkälainen tämä reagointimme on.

Uudistumiskyvykkyyttä eli resilienssiä voi kehittää

Persoonallisuuttamme emme voi enää aikuisiällä toiseksi muuttaa, mutta voimme treenata sitä tapaa, jolla reagoimme ja suhtaudumme muutokseen. Uudistumiskyvykkyys eli resilienssikyvykkyys muodostuu persoonallisuuspiirteidemme yhdistelmästä. Se on siis ominaisuus, jota voidaan mitata ja kehittää. Mitä vahvempi resilienssimme on, sitä parempi on kykymme palautua muutoksen aiheuttamasta kriisistä.

Sovunrakentajat Oy on kehittänyt perinteisten valmennus- ja konsultointipalveluidensa tueksi digitaalisen organisaation resilienssikyvykkyyttä kehittävän työkalun, DigiResin. DigiResin avulla voidaan kehittää yksilön, tiimin ja organisaation kykyä uudistua ja palautua muutoksesta. Työroolikohtaiset oppipolut edistävät omaa resilienssin, oman suorituksen sekä itsemotivoitumisen kehittymistä. Ajasta ja paikasta riippumaton kustannustehokas työkalu mahdollistaa sekä PK-sektorin että suurten työnantajien koko henkilöstön kehittämisen.

Haemme parhaillaan yrityksiä ja organisaatioita syksyllä käynnistyvään DigiResi-pilottiimme.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Sovunrakentajat luovat menestystarinoita organisaatioissa – autamme yrityksiä kehittämään organisatorista resilienssiä sekä aktiivista konfliktien hallintaa osana strategista johtamista. Yrityksen perustaja-partnereita ovat Katja Lundberg ja Saara Remes.

 

Pysäytä ongelmat ajoissa ja valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan käyttöön!

By | Uncategorized | No Comments

Suomalainen työelämä on kriisissä. Työpaikkojen psykososiaalinen kuormitus on voimakkaassa kasvussa. Jatkuvat muutokset, yleinen taloudellinen epävarmuus ja jatkuva kiire työpaikoilla lisäävät ihmisten työperäistä stressiä, ja tämä on oivaa maaperää erilaisten konfliktien syntymiselle. Erilaisten paineiden alla myös ihmisten välinen vuorovaikutus saa helposti ikäviä sävyjä.

Ylirasittunut ihminen tulkitsee usein ympäristönsä viestejä negatiivisesti, mikä edesauttaa negatiivista viestintää ihmisten välillä. Syntyy juoruilua, puhumattomuutta, kuppikuntien muodostumista, selän takana puhumista ja yleistä luottamuksen puutetta. Pelon ja huolen ilmapiiri ei vahvista yhteispeliä, vaan ilmenee valtapeleinä, työuupumuksina, jatkuvina poissaoloina, sairauslomakierteinä ja jopa työkyvyttömyytenä.

Työterveyslaitoksen tuoreimpien tutkimusten mukaan työpahoinvoinnin vuosittaiset kustannukset ovat Suomessa jopa yli 30 miljardia euroa vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman tilaston (12/2014) mukaan lyhyet sairauspoissaolot maksavat meille 1,7 miljardia euroa, pitkät sairauspoissaolot toiset 1,7 miljardia, työkyvyttömyys 8 miljardia ja työtapaturmat 2–2,5 miljardia euroa vuodessa. Psykososiaalinen kuormitus aiheuttaa jopa 50–60 prosenttia näistä kustannuksista.

Näin ei tarvitse olla – panosta sovun ilmapiiriin!

Organisaation ilmapiiri selittää 20–30 prosenttia sen liiketaloudellisesta tuloksesta. Hyvän ilmapiirin on todettu vaikuttavan tuottavuuteen myönteisesti, huono ilmapiiri maksaa organisaatioille ja yhteiskunnalle miljardeja.

Science Dailyssä julkaistun tutkimuksen mukaan suurten kansainvälisten organisaatioiden työntekijöistä vain viidesosa on työhönsä aidosti sitoutuneita ja tyytyväisiä. Tuo tyytyväinen viidesosa tuottaa 40 prosenttia enemmän liikevaihtoa kuin tyytymättömät kollegansa ja on poissa työpaikalta keskimäärin kaksi päivää vuodessa.

Uskomme vahvasti siihen, jokainen meistä haluaa olla työpaikallaan reilu pomo tai reilu työkaveri. Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on muodostunut kaikkein suurimmaksi tuottavuuden kasvun lähteeksi tai sen esteeksi. Ihmisten ja yhteen hiileen puhaltavan kulttuurin arvo on digitalisaation myötä kasvanut entisestään. Voidaankin jo sanoa, että ihmiset ovat työpaikan ainoa voimavara – kaiken muun voi korvata. Sovunrakentajat tarjoaa tähän ihmistietoiseen johtamiseen keinot ja puitteet.

Sovunrakentajat on ensimmäinen työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, jossa tuottavuutta ja hyvinvointia lähestytään tuoreesta näkökulmasta: palvelu yhdistää ihmistietoisen johtamisen, aktiivisen konfliktienhallinnan prosessit sekä monikanavaiset tieto- ja taitovalmennukset ja digitaalisen oppimisympäristön.

Sovunrakentajat-prosessi innostaa ja tukee jokaista työyhteisön jäsentä ottamaan koppia omasta roolistaan hyvän yhteistyön ja me-hengen vahvistamisessa. Prosessin avulla kirkastetaan työpaikan toimijoiden rooleja ja vastuita sekä vahvistetaan kykyä toimia oman roolinsa ja vastuunsa mukaisesti.

Prosessin avulla implementoidaan sovittelumenettelyn ideologia osaksi organisaation strategista ja operatiivista johtamista sekä vahvistetaan organisaation kykyä ennaltaehkäistä henkistä kuormittuneisuutta ja konflikteja. Tavoitteena on, että ihmisten huomio siirtyy ihmissuhdeasioiden spekuloinnista tuottavuuden näkökulmasta olennaiseen – eli työhön.

Konfliktien ei kannata antaa pilata työpaikan ilmapiiriä ja vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen. Kun panostat sovun ilmapiiriin, autat koko organisaatiota kehittymään, panostamaan hyvinvointiin ja positiivisen tuottavuuden kasvuun.

 

Katja Lundberg ja Saara Remes ovat työpaikkojen käyttöön konseptoidun Sovunrakentajat-asiantuntijapalvelun perustajat. He auttavat organisaatioita konfliktienhallinnassa ja ovat mukana tekemässä suomalaisesta työstä toimivampaa ja kilpailukykyisempää. www.sovunrakentajat.fi

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

By | Uncategorized | No Comments
Henry ry:n Uudista ja Uudistu 2015 -messut
10.00- 10.30 Sali E105
Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön.
Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin vuotuiset kustannukset ovat Suomessa yhteensä jo 30 MRD€ ja Euroopassa 240 MRD€.
Sovunrakentajat -konsepti pureutuu tämän ongelman ytimeen.
Tule kuulemaan, miten riitely saadaan työpaikalla loppumaan sekä aivokapasiteetti ja fokus tuottavaan työhön. Demoamme myös Sovunrakentajat -digioppipolkumme, joka vauhdittaa toivottua asenne- ja kulttuurimuutosta.
Katja Lundberg, CEO, partneri ja valmentaja Sovunrakentajat Oy
Saara Remes, partneri ja työyhteisösovittelija, Sovunrakentajat Oy.
Järjestää: Sovunrakentajat Oy

Read More

Riita työpaikalla – Sovunrakentaja auttaa

By | Uncategorized | No Comments

Konfliktien ei kannata antaa pilata organisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eripurasta saa niskalenkin Sovunrakentajan avulla. Se on ensimmäinen työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, joka on syntynyt Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella…..lue koko artikkeli Työsuojelurahaston Telma lehdestä http://telma-lehti.fi/riita-tyopaikalla-sovunrakentaja-auttaa/

Pilaavatko konfliktit organisaation hyvän tuloksen ja ilmapiirin?

By | Uncategorized | No Comments

Sovunrakentajat-3763-profiiliSaara Remes ja Katja Lundberg

Työpaikan muutostilanteet, taloudelliset paineet ja resurssien väheneminen ovat aiheita arkipäivän kahvipöytäkeskusteluissa.

Paineistetussa tilanteessa vuorovaikutus saa hyytäviä sävyjä ja asiat kärjistyvät. Tilanteita ei ehditä eikä osata keskustella osapuolten kesken, joten valitettavan usein joku työyhteisön jäsenistä päätyy työterveyshuollon vastaanotolle. Vaarana on, että konfliktit medikalisoituvat  ja varsinainen juurisyy jää ratkaisematta. Pahoinvoinnin noidankehä käynnistyy.Miten estää stressaavien tilanteiden eskaloituminen konflikteiksi tai mistä löytää tukipolut sovunomaiseen ratkaisuun? Rohkaisevaa on, että myös näitä taitoja voi oppia.Saara Remeksellä ja Katja Lundbergillä on yhdessä parinkymmenen vuoden kokemus henkilöstöhallinnon, johtamisen ja esimiestyön,riskienhallinnan sekä työyhteisön konfliktien ratkaisuista. Remes ja Lundberg lähestyvät ihmisten johtamista aktiivisen konfliktinhallinnan näkökulmasta.– Puhumme sekä yksilö- että yhteiskuntatason vakavasta ongelmasta. Yhden henkilön työpahoinvoinnin ja työkyvyttömyden kustannus on 4424 euroa vuodessa, ja 50–60% menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Taloudellisten seikkojen lisäksi kohtaan päivittäin konfliktien aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä joita ei voi rahassa mitata, Remes toteaa.

 Sovunrakentajan asenne ja osaaminen koko työyhteisön taidoiksi

Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on uusi konfliktin hallinnan työkalupakki, joka ohjaa kaikki työyhteisön jäsenet yhtenäiseen ja kaikille reiluun toimintatapaan. Remeksen ja Lundbergin tavoitteena on mahdollistaa kaikille oman roolin ja vastuun mukaiset tiedot ja taidot rakentaa työpaikalla sopua.

– Aktiivisen konfliktinhallinnan tulisi olla jokaisessa organisaatiossa osa strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista. Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on räätälöitävissä yrityksen erityistarpeisiin sopivaksi. Siihen kuuluu konsultointi, erilaiset valmennukset sekä digitaalinen oppimisalusta. Se on erittäin kustannustehokas tapa oppia, levittää osaamista sekä varmistaa, että tieto todella tukee organisaation omia kehitysaskeleita, sanoo Lundberg.

– Uskomme vahvasti siihen, jokainen meistä haluaa olla työpaikallaan reilu pomo tai reilu työkaveri. Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde tai sen este. Sovunrakentajat tarjoaa siihen mahdollisuuden ja puitteet.